تاریخچه شورا در ایران و کشورهای جهان

مشورت و شورا به عنوان يک پديده اجتماعي به اندازه تاريخ بشري قدمت دارد . در اولين دورة فرمانروايي سياسي ايران ” ديااکو ” به صورت مشورتي از طرف قبايل ماد به حکومت انتخاب مي شود ؛ وي به درخواست مردم ماد و به صورت مشاوره اي حکومت مي کند , اما اين نوع سيستم سياسي در جامعه ايران ادامه پيدا  نمي كند . مي توان گفت بحث شوراها در ايران بيشتر در ساختار اجتماعي و فرهنگي ما نفوذ ديرينه دارد , تا ساختارهاي سياسي و حکومتي . اين مسئله با توجه به آن که فرهنگ سياسي اسلام , وجود شورا را به عنوان يک امتياز مکتبي پذيرفته است جاي تأمل بسياري دارد .

A0232129

مقاله ای در این خصوص آماده شده تا بیشتر بدانیم.

 

تاریخچه و مفهوم شورا در ایران و برخی کشورهای جهان