حمید حنظل عیدانی

IMG_1451

متولد: 1348/8/20

مدرک تحصیلی: دکتری مدیریت بازرگانی

ایمیل: H.eidani@yahoo.com

سوابق تحصیلی:

طي دوره دكتري مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي بين الملل دانشگاه شهيد بهشتي

فوق ليسانس برنامه ريزي و تحليل سيستمهاي اقتصادي

ليسانس مديريت بازرگاني

فوق ديپلم رياضي

سوابق شغلی:

مدير مطالعات سرمايه گذاری سازمان منطقه آزاد اروند

مديرپژوهش ومطالعات سازمان منطقه آزاد اروند

رئيس جذب سرمايه گذاري منطقه آزاد اروند

مد ير طرح وتوسعه دانشگاه علوم دريايي خرمشهر

مدير كل دانشجويي و فرهنگي دانشگاه علوم دريايي خرمشهر

رئيس اداره اعتبارات  دانشگاه علوم دريايي خرمشهر

معاونت اداري ، مالي و پشتيباني آموزش و پرورش

مسئول امور اجرايي وبرنامه ريزي آموزش و پرورش

كارشناس مسئول آمار،بودجه و تشكيلات

مسئول تحقيقات وپژوهش آموزش و پرورش

مدرس دانشگاه

سوابق اجرايي  تخصصي

دبير وعضو کمسيون جذب و استخدام منطقه آزاد اروند

نماينده مديريت منطقه آزاد اروند در اجراي سيستم مديريت كيفيت ايزو 9001

رابط سازمان منطقه آزاد اروند با دبير خانه شوراي عالي مناطق آزاددر سال 86

عضو شورای پژوهشی سازمان منطقه آزاد اروند

عضو شورای آموزشی سازمان منطقه آزاد اروند

مدير نمونه دانشگاه در سال 1385- 1384

عضو  فعال بسيج دانشگاه

مسئول پي گيري و عضو كميسيون تفويض اختيار آموزش و پرورش در سال 1380

رابط تحقيقات آموزش و پرورش در سال 1383

عضو اتاق فكر صدا و سيماي مركز آبادان

كارشناس ارشد تحليلهاي اقتصادي صداوسيمامركز آبادان