سمیرا کردی زاده

IMG_1402

متولد: ۱۳۶۰/۳/۲۳

مدرک تحصیلی: لیسانس حقوق

سوابق کاری:

صاحب امتیاز و مدیر مسئول هفته نامه آبادان نو
کارشناس حقوقی شهرداری آبادان از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲
خبرنگار نشریات ملی و استانی از سال ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۲
سردبیر هفته نامه اروند از سال ۱۳۸۶ تا مهر ۱۳۹۲